Accés de candidats i empreses

Treballateca.com és un portal comarcal de treball pensat per posar en contacte les empreses amb ofertes de treball amb els possibles candidats, fent especial incidència en les persones joves.


Cercador d'ofertes de treball

Publicitat
Banner

Política de privadesa de Treballateca.com

El Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, amb domicili al carrer d’Hermenegild Clascar 1-3, 08720, a Vilafranca del Penedès, amb el NIF P-5800013-D, titular del lloc web Treballateca.com

SOL·LICITUD I TRACTAMENT DE DADES

Dret d’informació

Si l’usuari decideix registrar-se a la borsa de treball (tant empresa com particular), es sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la consecució de la finalitat a la qual està destinat el nostre lloc web, que no és altra que de facilitar la comunicació entre empreses i candidats, i informar sobre ofertes, cursos, beques, ajuts i qualsevol altre esdeveniment orientat a millorar en el món professional.

A aquests efectes, es requerirà als candidats registrar-se com a usuaris, fet que comporta facilitar dades de caràcter personal com: nom, adreça, telèfon, adreça electrònica, estudis, professió i altres necesàries per a la funció de borsa de treball que desenvolupem. El seu tractament estarà enfocat únicament a la consecució d’aquests objectius, sempre dins del marc normatiu establert.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la resta d’administracions que col·laboren i/o donen suport a Treballateca.com i Quadrícula ACG S.L. com a empresa administradora dels serveis web, , que assumeixen les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

Treballateca.com utilitzarà les dades subministrades per l‘usuari de manera interna per donar a conèixer a l'usuari ofertes i promocions que poguessin ser considerades del seu interès pel mateix.

L’ usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides i utilitzades a través de la pàgina web de la treballateca , respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Treballateca.com ha adoptat les mesures de, caràcter tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposats, tot això de conformitat amb l’establert en el Reial decret 994/1999, d'11 de juny.

En clicar en el formulari d’alta "REGISTRAR-SE " l’usuari dóna el seu consentiment explícit al tractament de les dades, així com, si escau, la seva cessió a tercers per al compliment del servei (amb els condicionants que es comentaran en l ‘apartat de control de privadesa). A aquest efecte s’entén per tercers"les empreses que utilitzen els serveis de Treballateca.com amb l’objectiu de trobar professionals per incorporar-los a les seves plantilles en virtut d’un contracte de treball i/o mercantil"

Els candidats autoritzen Treballateca.com a accedir a les seves dades personals, independentment del seu nivell de privadesa, a fi i efecte de poder informar-los de les ofertes de treball concretes i idònies per al seu perfil professional.

Treballateca.com ofereix la possibilitat de conèixer a través del correu electrònic de forma ràpida, personal i gratuïta les ofertes de feina i/o professionals que més s’adeqüin a l’usuari.

Consentiment de l’usuari

S’entendrà que l’ usuari accepta les condicions establertes si clica el botó "REGISTRAR-SE", que es troba en els formularis d’aportació d’informació.

Les dades personals dels nostres usuaris són emmagatzemades en una base de dades propietat de Treballateca.com, que garanteix les mesures oportunes de caràcter tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada.

Les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i els serveis determinats, explícits i legítims de Treballateca.com.

Galetes

El nostre analitzador de trànsit del lloc web utilitza galetes que ens permetin recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ ha visitat, data de la última visita, URL i domini del qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

Dret d’oposició, correcció i actualització de dades

L’ usuari té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la, si les dades són incorrectes, i a donar-se de baixa del fitxer. En aquest últim, cas Treballateca.com perd la informació automàticament.

El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per procediments electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei orgànica 15/1999,13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ( B.O.E 14/12/1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (B.O.E. 12/07/2002).

Anar amunt


Que busques?

Un projecte de:
Dinamo Dinamo Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Alt Penedès - Servei Comarcal de Joventut - © 2004-2024
Oficina Jove de l'Alt Penedès Dinamo Garantia Juvenil Feina Activa CV SOC SOC Oferta formativa